+372 56911250hanta@hanta.ee

HANTA OÜ Õppekeskuse õppekorralduse alused

1. Üldsätted
1.1. HANTA OÜ Õppekeskus (registrikood 10506634) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. HANTA OÜ Õppekeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitusi.
1.3. Õppetöö toimub aadressil Narva mnt.7D Tallinn.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. asjaajamiskeel on eesti keel, õppekeel eesti ja vene keel
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. HANTA OÜ Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.hanta.ee), e-posti teel (hanta@hanta.ee) või telefoni teel  (+372 56794015). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Hanta Koolituskeskuse kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. HANTA OÜ Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on HANTA OÜ Õppekeskus poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

etEesti