+372 56911250hanta@hanta.ee

HANTA OÜ ÕPPEKESKUS TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED
1.1. HANTA OÜ Õppekeskus (edaspidi Õppekeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
2.5 Õppekeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.
2.6 Õppekeskus koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
2.7 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Lektor esitab Õppekeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandus ettepanekute kohta.
3.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendus ettepanekud lektorile.

4. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
4.1 Õppekeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
4.2 Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

etEesti